Search Result of "กลุ่มเยาวชน"

About 21 results
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนกรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน

หัวเรื่อง:กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2555 (Payap University Research Symposium 2012)

หัวเรื่อง:รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

หัวเรื่อง:การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgปาริชาต สุพรหม

ประธานกรรมการ:ImgPreecha Sitdhikornkrai

กรรมการวิชาเอก:ImgNarong Koojaroenprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgสุณัฐลินี สินพรม

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรในนาข้าวของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนกรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12