Search Result of "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

About 19 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง SMART FARM ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ในสาระ 4 ถึง 8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

ผู้เขียน:Imgศักดิ์ สุวรรณฉาย

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การวัดและประเมินผลการศึกษา, วิจัยทางการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgอรนุช อ่อนเกตุพล

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:สภาพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและปัญหาชุมชนมาใช้ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ในสาระ 4 ถึง 8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgประไพ ชลวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgสุจิรา สุวรรณกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้เขียน:Imgพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:ImgSriwadee PINTHONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน

Resume

Img