Search Result of "กลุ่มสัมพันธ์"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgโกวิท แดขุนทด

ประธานกรรมการ:Imgมนัสนันท์ หัตถศักดิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพิเชษฐ์ โภชฌงค์

ประธานกรรมการ:Imgมนัสนันท์ หัตถศักดิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการจัดการความขัดแย้งของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอัฒณี สุมะนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความเครียดและการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้เขียน:Imgสฤษฎ์กานต์ สิทธิไกรวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgมนัสนันท์ หัตถศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีม (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalermkwan Singhwee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุเทพ ยาสุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้เขียน:Imgวรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเกื้อกูล ทาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง ศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ชูโชค ชูเจริญ

ที่ทำงาน:กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเป็นผู้ฝึกกีฬา, กิจกรรมทางกาย, นันทนาการ , กลุ่มสัมพันธ์

Resume

Img

Researcher

ดร. สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกอบรมด้วยกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะในการทำงานเป็นทีมของหัวหน้างานระดับต้นในบริษัทโอเรียน ตัลอีเลคโทรนิกส์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgสุนทรี ศรีพลอย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมนิศรา โอมะคุปต์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume

12