Search Result of "กลุ่มวิจัย"

About 3538 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ กระทรวงแรงงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กลุ่มน้ำตาลวังขนาย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มน้ำตาลวังขนาย

หัวเรื่อง:การใช้เยื่อชานอ้อยเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

12345678910...