Search Result of "กลุ่มผู้ผลิต"

About 16 results
Img

ที่มา:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัยนา รัตนพิบูลย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันหลวงใต้ ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgภัทราภรณ์ ท้าวโยธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัว

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมตลาดของกลุ่มผู้ผลิตนมพร้อมดื่มรายใหญ่กับรายย่อยในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุญมี วัฒนเรืองรอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับมาตรฐานการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง พื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:ImgBuppa RITDET

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurapol Charuphong, Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดชลบุรี ปี 2550

ผู้เขียน:Imgสิริพรรณ แสงศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)

Resume

Img

Researcher

นาง ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การย้อมสีสิ่งทอ, คณะเกษตร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Resume