Search Result of "กลวิธีทางภาษา"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กลวิธีทางภาษาในนิตยสารดิจิทัล Krua.co : กรณีศึกษาหมวดหมู่ Cooking (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการเตือนเพื่อนสนิทเรื่องความรัก (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีทางภาษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ดีอนา คาซา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม (intercultural pragmatics), วัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา (interlanguage pragmatics), วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีทางภาษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การวิเคราะห์วัจนลีลา: ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา"

หัวเรื่อง:กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการเสียดสีเพื่อสร้างความตลกขบขันของไทย

12