Search Result of "กลวิธี"

About 213 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

The Face Thailand: กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คำศัพท์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.พรรณษา พลอยงาม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...