Search Result of "กลวิธี"

About 222 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลวิธีการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิตไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910...