Search Result of "กลยุทธ์"

About 561 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การส่งเสริมและฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ฟางข้าวในพื้นที่เป้าหมาย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเพื่อจัดทำแผลกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิณี สูตรสุคนธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรด้านการพัฒนาระบบงบประมาณและการบริหารกลยุทธ์ อ.ส.ค. (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รมิดายุ อยู่สุข, อาจารย์

แหล่งทุน:องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การจัดการทีมงานที่มีความท้าทายของงานแตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium) หรือ CHE-USDC Congress III

หัวเรื่อง:Development of Local Democracy in Thailand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย Commission on Higher Education Congress IV (CHE-USDC Congress IV)

หัวเรื่อง:Correlation and path analysis of yield-related traits in Bang Boet dura oil palm

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Effect of pH and heating time on pasting and rheological properties of tapioca starch containing xanthan gum

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Quality of cake prepared from wheat-tapioca flour blends

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อผลผลิตของปาล์มน้ำมัน (Elaeis quineensis) ชนิดดูรา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Effect of starch solid and plasticizer concentrations on physical and mechanical properties of White Adlay film

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Rheological studies on tapioca starch and k-carrageenan mixtures

12345678910...