Search Result of "กฤษณา พงษ์พานิช"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:actinomycetes

Resume

Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยสีทจากยูคาลิปตัสและความสามารถในการยับยั้ง Cryptosporiopsis eucalypti และ Teratosphaeria destructans (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกฤษณา พงษ์พานิช, Imgวสุ ปฐมอารีย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)