Search Result of "กฤติยาณี เหล่าสายเชื้อ"

About 5 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Second language acquisition, Phonetics interfaces with phonology, Speech production and perception

Resume

Img

Researcher

ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสารนิเทศ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, การสืบค้นสารนิเทศ, การจัดการความรู้

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ

Resume