Search Result of "กฤตธี ศักดิ์ดี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์ของฝายวีสันมนรูป ครึ่งวงกลม

ผู้เขียน:Imgกฤตธี ศักดิ์ดี

ประธานกรรมการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection