Search Result of "กราฟโปรไฟล์ความแข็ง"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลาก ในการไถทำลายชั้นดินดานจากกราฟโปรไฟล์ความแข็ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นาย สัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Physics

Resume