Search Result of "กราฟีน"

About 115 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกราฟีน-อิลาสโตเมอร์คอมพอสิตโดยการฉายลำอิเล็กตรอน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลทางอิเล็กโทรนิกของหมู่ฟังก์ชั่นบนตัวรองรับกราฟีนต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแบบcoreshell (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
123456