Search Result of "กระเพาะโค"

About 23 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณภาพของกระเพาะโคที่ได้จากการล้างทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆ. (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560 (2018)

นักวิจัย:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:คุณลักษณะทางกายภาพของกระเพาะโคพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแบบปลอดภัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทำความสะอาดกระเพาะโคโดยใช้เครื่องล้างแบบกึ่งอัตโนมัติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงสีของกระเพาะโคแช่แข็งที่ได้จากการล้างอย่างปลอดภัย 2 วิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4

หัวเรื่อง:การลดโซดาไฟตกค้างในกระเพาะโคจากกระบวนการล้างเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการล้างทำความสะอาดกระเพาะโคพื้นเมืองไทยให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผู้เขียน:Imgปัถย์ สำเภาเงิน

ประธานกรรมการ:ImgSasithorn Nakthong

กรรมการร่วม:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:คุณภาพของกระเพาะโคที่ได้จากการล้างทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆ.

Img
Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคพื้นเมืองไทยสู่ผู้บริโภค

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัตน์ สุมน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา ฯลฯ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, Imgนายวิรัตน์ สุมน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

12