Search Result of "กระเป๋า"

About 35 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระเป๋า (สัตว์ 1) (2019)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระเป๋า (สัตว์ 2) (2019)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระเป๋า (สัตว์ 3) (2019)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระเป๋า (สัตว์ 4) (2019)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระเป๋า (สัตว์ 5) (2019)

นักวิจัย:ImgDr.Singh Intrachooto, Associate Professor, Imgนาย ปรีดา ศรีสุวรรณ์,

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทกระเป๋า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของโรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกแต่งด้วยลวดลายผ้าไทดำ

12