Search Result of "กระเทียม"

About 94 results
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมบดเพื่อประกอบอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณชนิจจ์ สุนทรฐิติเจริญ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์, Imgสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของสารสกัดกระเทียม (2008)

ผู้แต่ง:ImgMs.Rungkan Boonnattakorn, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345