Search Result of "กระเจี๊ยบแดง"

About 49 results
Img

งานวิจัย

การย้อมสีละมุดด้วยสีผสมจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทนสีย้อมผ้าสังเคราะห์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชโภชนาจากกระเจี๊ยบแดง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่39 กระเจี๊ยบแดง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่39 กระเจี๊ยบแดง
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: wns4kIgfyDg
Updated: 2012-11-18T12:21:18.000Z
Duration: 409 seconds


Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การย้อมสีละมุดด้วยสีธรรมชาติสกัดจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทนสีย้อมผ้าสังเคราะห์

123