Search Result of "กระบี่"

About 280 results
Img

ที่มา:ภาคเอกชน/กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ อ.เมือง จ.กระบี่

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นิทรรศการ การจัดการพลังงานแบบปราศจากของเสีย กระทรวงพลังงานฯ ณ จ.กระบี่

หัวเรื่อง:ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img

ที่มา:นิทรรศการ เรื่อง การจัดการพลังงานแบบไร้ของเสีย กระทรวงพลังงานฯ จ.กระบี่

หัวเรื่อง:ผลของออกซิแดนซ์สังเคราะห์ต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

หัวเรื่อง:หมู่บ้านอบจ.พัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านถ้ำเสือ)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดกระบี่

หัวเรื่อง:โครงการวางแผนระบบการพัมนาและการบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดกระบี่

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นิทรรศการในงาน กระบี่วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการบริหารจัดการและออกแบบก่อสร้างศูนย์เรียนรู้พลังงานในภูมิภาค จังหวัดกระบี่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักวิชาการพลังงานภาค 11 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...