Search Result of "กระบวนทัศน์"

About 50 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการกระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก

หัวเรื่อง:บทบาทของการวางแผนและควบคุมทางการเงินที่มีต่อการใช้จ่ายเงิน:กรณีศึกษานิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 CTC 2011 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

หัวเรื่อง:การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

Img
Img

งานวิจัย

การปรับกระบวนทัศน์ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูยุคใหม่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSasithon Soparat, ImgSuthida Chamrat

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:งบอุดหนุน โครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

จิตตปัญญาศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattarawat Jeerapattanatorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากระบวนทัศน์แห่งวิถีปฏิบัติใหม่เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:จิตตปัญญาศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชาติพันธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและวัฒนธรรม

Img

ที่มา:วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงคุณภาพกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา

123