Search Result of "กระบวนการเฟนตัน"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, Imgนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดสารอินทรีย์ และสีด้วยกระบวนการเฟนตัน และกระบวนการสร้างตะกอนในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม

ผู้เขียน:Imgวีระนุช บุญรุ่ง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

หัวเรื่อง:การกำจัดสารอินทรีย์ และสีด้วยกระบวนการเฟนตัน และกระบวนการสร้างตะกอน ในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยกระบวนการเฟนตัน-ไลค์ออกซิเดชันและกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน

ผู้เขียน:Imgฉัตรณรงค์ พงษ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ จันภูถิ่น

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume