Search Result of "กระบวนการหมักแบบแห้ง"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การหาค่าที่เหมาะสมต่อการผลิตอาหารเสริมชีวนะสำหรับอาหารสัตว์ด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบหลัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเอนไซม์อัลฟา-อะไมเลสและแบคทีเรียที่เป็นสารเสริมชีวนะด้วยกระบวนการหมักแบบแห้งโดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ

ผู้เขียน:Imgภาวิณี วงษ์ทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศิรพรรณ สุคนธสิงห์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3 (2017)

ผลงาน:การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง

นักวิจัย: Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgนายธนภูมิ มณีบุญ Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Doner:สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากกากข้าวฟ่างหวานในกระบวนการหมักแบบแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกระบวนการหมักซางข้าวฟ่างหวาน ภายใต้กระบวนการหมักแบบแห้งด้วยราผสม

ผู้เขียน:Imgอนัญญา ราชสืบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การผลิตสารเสริมชีวนะและเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาค่าที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเอนไซม์เบต้า-กลูคาเนสจากเชื้อรา Aspergillus terreus ASKU 10 ด้วยการหมักแบบแห้งและการใช้ฟางข้าวหมักร่วมกับเชื้อส่งเสริมการเติบโตเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgจรัญ ประจันบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme, Enzyme Technology, soil microorganism

Resume

Img

Researcher

นางสาว จันทร์แรม รูปขำ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยทางชีวภาพ, การโคลนยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์, การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioengineering , Biotechnology , Environmental Eng

Resume

12