Search Result of "กระบวนการสืบเสาะหาความรู้"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารเคมีและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

ผู้เขียน:Imgสุนันทา กองตาพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิเทพ ปิติพรเทพิน

กรรมการร่วม:Imgบุญธนา วรรณเลิศ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศ

ผู้เขียน:Imgเบญจพร สาภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgเสาวภาคย์ สว่างจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:ความรู้/ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนดาราศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการตั้งคำถามในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของครูปฐมวัยในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgโสภิดา โคตรโนนกอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตรศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ , การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์, สถิติ, คณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม, การทำโครงงานวิทยาศาสตร์, การใช้แหล่งเรียนรู้ในการสอนวิทยาศาสตร์, การพัฒนาวิชาชีพครู

Resume