Search Result of "กระบวนการวิจัย"

About 5266 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการการแปรรูปที่ผิวด้วยกระบวนการทางกล (การีดลึก)ที่อุณหภูมิสูง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงานขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด

หัวเรื่อง:การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กะทิเทียมและกระบวนการผลิตกะทิเทียม (2004)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน (2015)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

กระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวเพื่องพัฒนางานวิจัย (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
12345678910...