Search Result of "กระบวนการล??ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrometeorology, micrometeorology, evapotranspiration Remote Sensing, Energy balanec

Resume