Search Result of "กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี"

About 4 results
Img

งานวิจัย

กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ ใจอารีย์

ประธานกรรมการ:Imgผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล*

กรรมการร่วม:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume