Search Result of "กระบวนการฉีดพลาสติก"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011)

หัวเรื่อง:การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบแผนการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา โรงงานฉีดพลาสติก

ผู้เขียน:Imgชยันต์ เลาสุทแสน

ประธานกรรมการ:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

Img
Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume