Search Result of "กระบวนการจัดการความรู้"

About 40 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กระบวนการจัดการความรู้ (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattanun HANSAPIROMCHOKE, Associate Professor, Imgผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายภูวนาถ แก้วมณีรัตน์, อาจารย์, Imgนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, Imgน.ส. มลิวัลย์ กาญจนชาตรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgนายภูวนาถ แก้วมณีรัตน์, อาจารย์, Imgนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, Imgนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการก่อสร้างไทย

ผู้เขียน:Imgจิกาพฤกษ์ สุตตะระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์, Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง ณัฏฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารการศึกษา, การจัดการความรู้, เทคโนโลยีการศึกษา, การฝึกอบรม

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยพรมแดนองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวัชมา โพธิ์ทอง, อาจารย์, Imgนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์

12