Search Result of "กระบวนการกลุ่ม •Group Process)"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based Learning) ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในรายวิชาวิธีการสอนทางธุรกิจศึกษา สำหรับนิสิตครูธุรกิจแล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แฟนคลับ: กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมสมาชิก

ผู้เขียน:Imgภัทรนันท์ หนุนภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว กรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School), การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management), กระบวนการกลุ่ม •Group Process)

Resume