Search Result of "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

About 56 results
Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดนำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ(ขสมก.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ไฟเพื่อควบคุมการระบาดทำลายของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การกระจายรายได้และปรับปรุงความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การจัดเตรียมยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในช่วง GEF5

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, Imgนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นทีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับสืบค้นข้อมูลและให้บริการประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทีเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

123