Search Result of "กระติก"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

กระติกกรองน้ำแบบพกพา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรัชญา จันทรศักดิ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:กระติกกรองน้ำแบบพกพา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมในการทำนายขนาดความหนาของทางเข้าของแม่พิมพ์และความดันฉีดที่เหมาะสมในการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แหวนยางกระติกน้ำเก็บความร้อน-เย็น

Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบฉีดและอัดที่มีความเที่ยงตรงชนิดหลายเบ้าของแหวนยางที่ใช้ในกระติกน้ำสำหรับเก็บความร้อน-ความเย็น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Treatment Engineering and Innovation, Membrane Filtration, Energy Conservation and Harvesting

Resume