Search Result of "กระดาษสา"

About 41 results
Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์วัฒนธรรมกระดาษสาเพื่อสิ่งแวดล้อม (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:48 19 สาระเกษตรศาสตร์ กระดาษสา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 48 19 สาระเกษตรศาสตร์ กระดาษสา
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: Q6i0QvLvDQw
Updated: 2013-01-04T04:51:59.000Z
Duration: 343 seconds


Img

ที่มา:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสถานีทำงานเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มคนงานหญิงในงานหัตถกรรมการผลิตกระดาษสา

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ พันกับ

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง สุดาวดี เหมทานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประยุกต์ศิลป์ , ศิลปสำหรับเด็ก , ศิลปหัตถกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย บุญนำ พัชรปิยะกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศิลปกรรมและหัตถรรม, จิตรกรรม, เซรามิค, ปูนปลาสเตอร์, วิจิตรศิลป์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตกระดาษสาเป็นแหล่งโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดและผักคะน้า

ผู้เขียน:Imgวนิดา โนบรรเทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผงสีธรรมชาติจากกระเจี๊ยบแดงเพื่อนำมาใช้เป็นสีย้อมกระดาษสา

ผู้เขียน:Imgเสรี สุขุมาลพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือจากกาบกล้วยนํ้าว้าที่เก็บผลผลิตแล้วเพื่อใช้งานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตกระดาษสาเพื่อการปลูกข้าวในดินเปรี้ยวจัด

ผู้เขียน:Imgนิรชรา พิเนตรเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นความสามารถของเห็ดและราเส้นสายในการย่อยระดาษสา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาการทำดอกไม้และงานประดิษฐ์จากกระดาษใยพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุดาวดี เหมทานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำต้มเยื่อกระดาษสาและน้ำกากส่าเพื่อใช้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวที่ปลูกในชุดดินอุบล

ผู้เขียน:Imgรวิยา ทองย่น

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการกระดาษสาเพื่อการพิมพ์และการนำไปใช้ประโยชน์

ผู้เขียน:Imgอรสิริ เสมรสุต

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123