Search Result of "กระดาษลูกฟูก"

About 47 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฎพิชา ทรัพย์ประทานพร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาพฤติกรรมยึดติดของกาวในการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียมในการประมาณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก

ผู้เขียน:Imgบัณฑิยา สีผึ้ง

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาแท่นรองรับสินค้ากระดาษลูกฟูกต้านทานน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเอกชน

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวโพดในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมยึดติดของกาวในการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำนายค่าความต้านแรงกดในแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูกด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ

ผู้เขียน:Imgบุรินธร สันติชีวะเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการร่วม:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

123