Search Result of "กระดาษ"

About 675 results
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพกระดาษคั่นกระจก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การสำรวจศักยภาพของแหล่งไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การใช้วัสดุห่อผลกับการเพิ่มคุณภาพของช่อผลองุ่น

Img

ที่มา:บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การใช้วัสดุห่อผลกับการเพิ่มคุณภาพของช่อผลองุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการศูนย์วัฒนธรรมกระดาษสาเพื่อสิ่งแวดล้อม (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...