Search Result of "กรรณิการ์ วงษ์สิงห์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของผักหวานบ้าน (Sauropus androgenus, L. Merr) ระหว่างการเก็บรักษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา พืชสิงห์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้สด

Resume