Search Result of "กรมวิชาการเกษตร"

About 113 results
Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพล

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การชักนำบัวดิน (Zephyranthes grandiflora Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อให้กลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด เพื่อควบคุมศัตรูพืชและสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การแปรรูปดาหลาและขิงประดับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(ปลาท๋องโก๋)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารโดยนิวเคลียร์เทคโนโลยี

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยนิวเคลียร์เทคโนโลยี : การศึกษาดินและปุ๋ยของ มก.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี / ฟิสิกส์กล้องส้มโอพันธุ์ / และอายุต่าง ๆ กันที่ปลูกในประเทศไทยและศึกษาการกำจัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกาญจนารัตน์ ทวีสุข

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการดำเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิงธุรกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรร์

หัวเรื่อง:การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจับพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของหัวมัน Dioscorea spp. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของซาโปนินจากกากเมล็ดชาต่อหอยเชอรี่และสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ทำลายพิษในแมลงวันผลไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยในหนอนไหมที่เลี้ยงจากอาหารเสริมผลิตจากสมุนไพรบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร และ มหาวิทยาลัยศิลปกร

หัวเรื่อง:ผลของไพรีทรอยด์ต่อความผิดปกติของยีนควบคุมการพัฒนาการของลูกกบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมประมง และ กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:กลไกการเกิดพิษของสารสกัดบางชนิดต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในปลาทางเศรษฐกิจบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดบางชนิด ที่มีคุณสมบัติการล่อแมลงสาบเข้ากับดัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:หห

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

123456