Search Result of "กรมทางหลวง"

About 116 results
Img

ที่มา:กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวงชนบท

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบทช่วงเกิดอุทกภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4

Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการพัมนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวแอสฟัลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:การศึกษาการก่อสร้างสะพานแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับประเทศไทยฃองโครงสร้างสะพาน(ขั้นที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) - กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวงชนบท

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษามลภาวะเสียงและกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำร่างคู่มือการแปลผลของคุณสมบัติของดินและหินที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมงานทาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างของกรมทางหลวงในเขตภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทางหลวงชนบท

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบทช่วงเกิดเหตุอุทกภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

123456