Search Result of "กรมควบคุมโรค"

About 25 results
Img

ที่มา:สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิสภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดชลบุรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, Imgนายอดุลย์ ฉายพงษ์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgเมตตา คำพิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Img

งานวิจัย

การประเมินผลความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:นายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า : การวิจัยเชิงคุณภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว อภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์สุขภาพ, ประสบการณ์การความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, อนามัยเจริญพันธ์ุ

Resume

12