Search Result of "กรมควบคุมมลพิษ"

About 55 results
Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาผลกระทบการใช้สารอีเอ็มในสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:โครงการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันมลพิษจากแหล่งน้ำกำเนิดอุตสาหกรรมชุมชนประเภทแกะล้างวัตถุดิบสัตว์น้ำ

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดนำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:แนวทางการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมมลพิษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ(ขสมก.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศระหว่างรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบสอนการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นทีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:โครงการการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียสาธิต (น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:โครงการการประเมินสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำบางปะกง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การพัฒนาค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:ปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ PGM- FI ระบบหัวฉีดที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:การประเมินสารมลพิษจากรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดที่อัตราเร่งแตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการทำปุ๋ยจากขยะชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ

หัวเรื่อง:การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.ชลดา โกมินทรชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123