Search Result of "กรดไขมัน"

About 268 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของปริมาณไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของปลาโมง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชิต เสมาชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...