Search Result of "กรดซิตริก"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับประจุโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการทำปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันกับกรดซิตริก

ผู้เขียน:Imgหฤทัย ศิระวงษ์

ประธานกรรมการ:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลการใช้กรดซิตริกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น (2019)

ผลงาน:เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับกรดซิตริกเพื่อยับยั้งสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ Coffea caneophora (Robusta)

นักวิจัย: Imgดร.รงรอง หอมหวล Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส Imgนางสาวรัตนา เอการัมย์ Imgนางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม Imgนายสุพิทย์ ขุนเพชร

Doner:ศูนยฺวิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC) มจธ. และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม, Imgนายสุพิทย์ ขุนเพชร

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสลอกกาวไหมจากประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกรดซิตริกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ กุ้งแห้ง

ผู้เขียน:Imgเยาวลักษณ์ รัตนพรวารีสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวราทิพย์ สมบุญญฤทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กากมันหมักกรดซิตริกเป็นอาหารสุกร รุ่น-ขุน (30-90 กิโลกรัม)

ผู้เขียน:Imgสรณัฐ พยอมบน

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดอะซิติก กรดซิตริก และสารละลาย TOMAX ในการยับยั้ง Salmonella enteritidis ในผลิตภัณฑ์มายองเนส

123