Search Result of "กรกนก หลอดอาสา"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานผสมอาหารสำหรับโคนมของสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด

ผู้เขียน:Imgกรกนก หลอดอาสา

ประธานกรรมการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection