Search Result of "กมลพร พฤกษ์พนาสันต์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการระบบลุ่มน้ำท่าจีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Resources Conservatiion Ecology, Aquatic Ecosystem, Natural Resources System Management

Resume