Search Result of "กมล สุดประเสริฐ"

About 10 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว

ผู้เขียน:Imgเพียรผจง คุ้มสิน

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกมล สุดประเสริฐ

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของส่วนประสมในการดำเนินงานทางการตลาด และภาพลักษณ์โรงเรียนที่มีต่อความภักดีของผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน

ผู้เขียน:Imgอภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgกมล สุดประเสริฐ, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกมล สุดประเสริฐ, Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เขียน:Imgสุวิชา ธีรวิจารณญาณกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำของผู้บริหารและเงื่อนไขในโรงเรียนที่เป็นตัวทำนายความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของครู

ผู้เขียน:Imgสมยศ พงษ์ศิริพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWisut Wichitputcharporn, Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกโรงเรียน เข้าศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ผู้เขียน:Imgจงกล โกศิยะกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำของคณบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผู้เขียน:ImgJantarat PHUTIARIYAWAT

ประธานกรรมการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์, Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างมาตรวัดความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูผ รับผิดชอบโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านใน เขตชนบท (กศ.พช.)

ผู้เขียน:Imgนิจวดี เจริญเกียรติบวร

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเกศรา (กาญจนา) เชื้อทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกมล สุดประเสริฐ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏ่บัติงานของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา วิธีเรียนทางไกล ในจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgอวยชัย คงสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกมล สุดประเสริฐ, Imgนางเกศรา (กาญจนา) เชื้อทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน ICT สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgชิดชนก ศุภวโรดม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgกมล สุดประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)