Search Result of "กนิษฐา บุญประคอง"

About 5 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Second language acquisition, Phonetics interfaces with phonology, Speech production and perception

Resume

Img

Researcher

ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสารนิเทศ, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, การสืบค้นสารนิเทศ, การจัดการความรู้

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการสารสนเทศ , การจัดการความรู้ , การรู้สารเทศ , สื่อออนไลน์ในงานสารสนเทศ

Resume