Search Result of "กนกอร หั้นเจริญ"

About 36 results
Img

Researcher

นางสาว กนกอร หั้นเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกอร หั้นเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นวัตกรรมวัสดุ วัสดุนาโน และการทดสอบวัสดุ

Resume

Img

Researcher

นาย ชำนาญ พุ่มเพ็ชร

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ญาณศิลป์ ภัสรางกูร

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว รัดดาพรรณ วงษ์ราช

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวัดค่าสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยสับปะรดด้วยวิธีการสอบกลับทางตรง

ผู้เขียน:Imgนางสาวกนกอร หั้นเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงผ่านกระจก 2 ชั้นชนิดต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนกอร หั้นเจริญ, Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรัดดาพรรณ วงษ์ราช, Imgนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร, Imgนางสาวกนกอร หั้นเจริญ, Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2014)

ผลงาน:การศึกษาสภาพนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยของแกน และขั้วสับปะรด

นักวิจัย: Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgกนกอร หั่นเจริญ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Solid State Spectroscopy, Energy Technology

Resume

Img

Researcher

นาง พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมยั่งยืน, การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร, นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

Resume

12