Search Result of "กนกวรรณ เขียวจันทร์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจทรัพยากรป่าไม้, การสำรวจระยะไกล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้, นโยบายการป่าไม้ระดับชาติ, การสร้างแบบจำลองและระบบข้อมูล

Resume