Search Result of "กนกรัตน์ แซ่เฮ้ง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับลักษณะตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของแขนกลข้อต่อยืดหยุ่น

ผู้เขียน:Imgกนกรัตน์ แซ่เฮ้ง

ประธานกรรมการ:ImgWithit Chartlatanagulchai

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์สองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตตินันท์ ประเสริฐสม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume