Search Result of "กนกพร ถาวรประเสริฐ"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปรับมาตรฐานการเรียนรู้:ข้อเสนอแนะสำหรับกระทรวงศึกษาธิการ (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ค่านิยม-จริยธรรม ทักษะการคิด

Resume

Img

Researcher

ดร. มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาฝรั้งเศส, ไอซีที ช่วยการเรียนการสอน/ การสอนภาษา, Applied Linguistics in Teaching and Learning

Resume