Search Result of "กฎหมาย"

About 258 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgกาญจนา ทัดบัวขำ, Imgขนิษฐา พระนารี, Imgจินดา เกิดสวัสดิ์, Imgฐานิตา แก้วมุกดา, Imgธรรมทัศน์ ฉันทวรภาพ, Imgมาลินี เพ็ชร์ชะ, Imgยุวดี เตชรัตนะอมรสุข, Imgรุ่งอรุณ แจ้งสว่าง, Imgสุนิสา พระนารี, Imgอรอุมา พรหมมินทร์, Imgอานนทชัย หน่องพงษ์

แหล่งทุน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง (2019)

นักวิจัย:ImgMrs.Pasara Rattanaphisit, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย

หัวเรื่อง:วิธีการทางกฎหมายจากหัวข้อข่าวกรณี "ข้อกล่าวหาการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา"

Img

ที่มา:เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย

หัวเรื่อง:ความชอบด้วยกฎหมายของร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Img

ที่มา:เครือข่ายกฎหมายมหาชน

หัวเรื่อง:ค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ

Img

ที่มา:วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับสถานีบรรจุก๊าซิปิโตรเลียมเหลว

Img

ที่มา:วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

หัวเรื่อง:ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน : บทสำรวจเชิงวรรณกรรม

Img

ที่มา:วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวเรื่อง:ความคุ้มกันขององค์การค้าระหว่างประเทศ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนากฎหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...