Search Result of "กชกร สุขฤทัยเสมอ"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบัญชี ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกชกร สุขฤทัยเสมอ

ประธานกรรมการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKwansagool Tengamnuay

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection